Ochotnicza Straż Pożarna

w Oleszycach

     www.osp.oleszyce.org

    .:: strona główna  :  kontakt  :  dodaj do ulubionych  :  startuj z nami ::.     


 

Ochotnicza Straż Pożarna

Główna
Aktualności
Patron
Kronika
Historia
Sztandar
Organizacja
Prasa
Zarząd
Członkowie
Statut
MDP
KSRG
Zagrożenia
ZOSP RP
Szkoły
Muzea
Sprzęt
Remiza
LPAD
Przeszkolenie
Zawody
Imprezy
Akcje, interwencje
Osiągnięcia
OSP w gminie
Zarząd gminny OSP
Pliki
Humor
Księga, Forum, Galeria
Ratownictwo medyczne
Poradnik strażaka
Złota rączka
Nasza-klasa
Gry komputerowe
Linki
Kontakt
Aktualizacje
Sponsorzy !!
Redakcja, Nota prawna
 
 

STATUT

 
STATUT
Ochotniczej Straży Pożarnej w Oleszycach
  Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Oleszycach zwana dalej OSP.
§ 2. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, a także niniejszego statutu.
§ 3. Siedzibą OSP jest remiza Oleszyce
§ 4. Terenem działania OSP jest miejscowość (zakład pracy) będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.
§ 5. Ochotnicza Straż Pożarna posiada osobowość prawną.
§ 6. Ochotnicza Straż Pożarna jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 7. Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej wg wzorów określonych w odrębnych przepisach.
§ 8. Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.
Rozdział II
Cele i sposoby działania
§ 9. Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:
   1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
   2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
   3. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
   4. Rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej i rozrywkowej.
   5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
   6. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
§ 10. Zadania i cele wymienione w § 9 Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez:
     1. Organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej.
     2. Organizowanie spośród  swoich członków pododdziałów pożarniczych.
     3. Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
     4. Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.
     5. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.
     6. Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych, i innych form pracy społeczno - wychowawczej i kulturalno - oświatowej.
     7. Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.
     8. Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.
Rozdział III 
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 11. Członkami OSP mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych i osoby prawne z wyjątkiem osób wymienionych w art. 44 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. nr 20 poz. 104 wraz z późniejszymi zmianami)
§ 12. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.
§ 13. Członkowie OSP dzielą się na:
     1. Członków czynnych,
     2. Członków młodzieżowych drużyn pożarniczych,
     3. Wspierających,
     4. Honorowych.
§ 14. Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści " W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia"
§ 15. 
     1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.
     2. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku 16 - 18 lat mogą być wybierani do władz OSP.
     3. Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania.
     4. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku.
§ 16. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność. Członek wspierający - osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:
     1. Uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP.
     2. Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
§ 17. Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.
§ 18. Członkowie czynni i honorowi mają prawo:
     1. Wybierać i być wybieranymi do władz OSP,
     2. Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,
     3. Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP,
     4. Korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,
     5. Używać mundurów i odznak.
§ 19. Do obowiązków członka czynnego należy:
     1. Aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,
     2. Przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP,
     3. Podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,
     4. Dbać o mienie OSP,
     5. Regularnie płacić składki członkowskie.
§ 20. Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno - techniczną.
§ 21. Członkostwo ustaje na skutek:
     1. Dobrowolnego wystąpienia z OSP,
     2. Wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu,
     3. Skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok,
     4. Likwidacji OSP,
     5. Śmierci,
     6. Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
§ 22. Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania od walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w 18 i 19 niniejszego statutu.
§ 23. W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie.          
§ 24. Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowania będące w dyspozycji OSP.
Rozdział IV
Władze stowarzyszenia OSP
§ 25. Władzami OSP są:
     1. Walne zebranie,
     2. Zarząd,
     3. Komisja rewizyjna.
A. WALNE ZEBRANIE
§ 26. Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera spośród siebie 5 - 9 członków zarządu, 3 członków komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminny. W składzie większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
§ 27. Do kompetencji walnego zebrania należy:
     1. Podejmowanie uchwał o zmianach i rozwiązaniu OSP,
     2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności,
     3. Uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP,
     4. Ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie,
     5. Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej,
     6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz od innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,
     7. Podjęcie uchwały o wystąpienie ze Związku OSP RP,
     8. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także nabyciu i zdobyciu środków trwałych,
     9. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn,
   10. Wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz Związku OSP RP.
§ 28. Przebieg walnego zebrania oraz podjęcie na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.
§ 29. Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.
§ 30. Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
§ 31. Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP;
     1. Z własnej inicjatywy,
     2. Na żądanie komisji rewizyjnej OSP,
     3. Na żądanie 1/2 liczby członków OSP,
     4. Na żądanie Związku OSP RP.
32. Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.
33. Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków czynnych. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 ogólne liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
34. W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie wg tego samego porządku obrad. Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.
35. Wybory do władz OSP odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym.
B. ZARZĄD
  36. 
    1. Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także mogą wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik straży sprawuje funkcję wiceprezesa.
    2. Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.
  37. Do zadań zarządu należy:
    1. Reprezentowanie interesów OSP,
    2. Realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania,
    3. Zwoływanie walnego zebrania,
    4. Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu.
    5. Informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków a także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian.
    6. Udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością.
    7. Opracowanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu.
    8. Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych.
    9. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP.
  10. Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak.
  11. Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno - oświatowych i sportowych.
  12. Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań.
  13. Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP.
  14. Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.
38. Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.
39. Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb co najmniej jeden raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenie zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.
40. Do ważności uchwał wymagana jest co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zarządu. Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
41. Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.
  42. Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno - techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.
       Do naczelnika straży należy:
    1. Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczaniu członków OSP do wykonania zadań operacyjno - technicznych.
    2. Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP.
    3. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP.
    4. Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą.
    5. Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo - gaśniczych.
   6. Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji.
    7. Opracowanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.
 
43. Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno - technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować 
    następujące wyróżnienia:
    1. Pochwałę ustną.
    2. Pochwałę w rozkazie naczelnika straży.
    3. Wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody.
    4. Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.
 
44. Za niewłaściwe dokonywanie zadań operacyjno technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować
    następujące środki dyscyplinarne:
    1. Upomnienie ustne.
    2. Nagana w rozkazie naczelnika straży.
    3. Wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka OSP.
C. KOMISJA REWIZYJNA.
45. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
    1. Przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.
    2. Składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP.
    3. Przedstawienie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.
    4. Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.
 
46. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
47. Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
48. Komisja rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.
    Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym walnym zebraniu.
 
ROZDZIAŁ V 
Majątek i fundusze OSP
49. Majątek i fundusze OSP powstają z:
    1. Składek członkowskich.
    2. Dotacji, darowizn, spadków i zapisów.
    3. Dochodów z majątku i imprez.
    4. Ofiarności publicznej.
    5. Wpływów z działalności gospodarczej.
50. OSP może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach  Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą do realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP.
 

ROZDZIAŁ VI

Zmiany statutu i rozwiązanie OSP
51. Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie OSP większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby głosów.
52. Wniosek o rozwiązanie OSP względnie o zmianę statutu może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 liczby członków.
53. Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
54. W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisje likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania komisję likwidacyjną ustala organ rejestrowy.
55. Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Związku OSP RP.
     Natomiast sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego. 

 

dodał: dh Piotr J.
© 2004 www.osp.oleszyce.org  Wszelkie prawa zastrzeżone.