Ochotnicza Straż Pożarna

w Oleszycach

     www.osp.oleszyce.org

    .:: strona główna  :  kontakt  :  dodaj do ulubionych  :  startuj z nami ::.     


 

Ochotnicza Straż Pożarna

Główna
Aktualności
Patron
Kronika
Historia
Sztandar
Organizacja
Prasa
Zarząd
Członkowie
Statut
MDP
KSRG
Zagrożenia
ZOSP RP
Szkoły
Muzea
Sprzęt
Remiza
LPAD
Przeszkolenie
Zawody
Imprezy
Akcje, interwencje
Osiągnięcia
OSP w gminie
Zarząd gminny OSP
Pliki
Humor
Księga, Forum, Galeria
Ratownictwo medyczne
Poradnik strażaka
Złota rączka
Nasza-klasa
Gry komputerowe
Linki
Kontakt
Aktualizacje
Sponsorzy !!
Redakcja, Nota prawna
 
 

 

  ORGANIZACJA

 

    W ciągu ostatnich lat gwałtownie wzrasta skala zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym . Problemem stały się nie tylko same pożary – chociaż ich liczba stale utrzymuje się na wysokim poziomie, ale również katastrofy ekologiczne, chemiczne czy techniczne. Do skutecznej walki z nimi potrzebny jest nie tylko specjalistyczny sprzęt, środki finansowe i wyszkolona kadra ale przede wszystkim nowoczesny zintegrowany system ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, w którym to w ostatnim okresie nastąpiły istotne zmiany.

 

     Jednym z ważnych elementów ochrony przeciwpożarowej w Polsce są jednostki ochrony przeciwpożarowej, w których szczególną rolę obok Państwowej Straży Pożarnej odgrywają  Ochotnicza Straż Pożarna oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych.

 

   Działalność poszczególnych ogniw Związku i ochotniczych straży pożarnych stanowi jeden z zasadniczych filarów systemu ratowniczego
i szeroko pojętego systemu ochrony przeciwpożarowej. Przejawia się to na co dzień w wielu różnorodnych formach działania i społecznych inicjatywach; od akcji ratowniczych i gaśniczych poprzez działalność kulturalną, sportową, popularyzatorską czy prewencyjną. Obecnie ZOSP RP zrzesza prawie 19 tysięcy jednostek OSP, do których należy około 800 tys. strażaków. Dwie trzecie z nich uczestniczy bezpośrednio w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Nie są to jedynie interwencje związane z gaszeniem pożarów, coraz częściej ochotnicy są wzywani do innych zagrożeń, katastrof, wypadków, awarii i klęsk żywiołowych. W Polsce wskaźnik tego typu interwencji po raz pierwszy w Polsce w roku 2001 przekroczył 50 % w stosunku do ogólnej liczby interwencji (w ogólnej liczbie interwencji – 293 763 pożary stanowiły 37,9 %, natomiast pozostałe 62,1 % stanowiły tzw. miejscowe zagrożenia, w tym 5,3 % - alarmy fałszywe)    

    Ochotnicze Straże Pożarne stanowią trzon krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, nie tylko poprzez liczbę włączonych doń jednostek – 3114 (dane na ostatni dzień 2001 r.) czy przeprowadzonych działań ratowniczych w stosunku do jednostek z poza systemu ale także przez coraz wyższą skuteczność.

Zakres zadań strażaków ochotników wzrósł od 1995 r., po rozpoczęciu procesu włączania jednostek OSP do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego, a ich prestiż po zaangażowaniu w różne działania ratownicze. Oczekiwania władz lokalnych w stosunku do członków OSP w zakresie działań na rzecz ochrony przeciwpożarowej stale rosną. Miedzy innymi za przyczyną coraz większego zainteresowania społeczeństwa, świadomego swoich praw
z zakresu bezpieczeństwa. Władze samorządowe zyskują coraz większy wpływ na zagadnienia związane z ratowaniem i ochroną ludzi na podległym terenie,
a przyczyniła się do tego przeprowadzona w ostatnich latach reforma administracyjna oraz wyniki analiz zagrożenia i zabezpieczenia operacyjnego chronionego terenu.   

Dlatego też ważnym elementem skutecznego, szeroko pojętego systemu ochrony ludności, mienia, i środowiska przed coraz częściej występującymi lokalnymi zagrożeniami jest przede wszystkim właściwa współpraca na szczeblu lokalnym pomiędzy gminą - jako tą której ustawowym obowiązkiem jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej, w tym utrzymywanie  ochotniczych straży pożarnych a samymi ochotniczymi strażami pożarnymi – jako tymi, w których kręgu działania znajdują się sprawy profilaktyki i ratownictwa lokalnego.

 

Niniejsza praca dotyczy tematu organizacji ochrony przeciwpożarowej
w Polsce i funkcjonujących na jej tle Ochotniczych Straży Pożarnych i Związku OSP. Temat opracowano na podstawie kilkunastu podręczników, publikacji
i obowiązujących aktów prawnych (w tym najważniejszy to ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1994 r. opublikowana w Dz.U. nr 81, poz. 351 z dnia 11 września 1991 r.), dotyczących  i regulujących sprawy organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz zakresu funkcjonowania i działalności Ochotniczych Straży Pożarnych i ich Związku.

W rozdziale I przedstawiono krótki rys historyczny ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji i działalności ruchu strażackiego na ziemiach polskich od początków jego powstawania do dnia dzisiejszego, z danymi statystycznymi charakteryzującymi rozwój straży pożarnych w Polsce.

Rozdział II poświęcono organizacji szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej - której zakres regulują przepisy prawa, i zagadnieniom z nią związanych dotyczących: zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń, prowadzenia działań ratowniczych, krajowego systemu ratowniczo gaśniczego, czy też działalności jednostek ochrony przeciwpożarowej w Polsce.

 

Funkcjonowaniu i działalności Ochotniczych Straży Pożarnych i jej członków poświęcono cały rozdział III niniejszej pracy. Przedstawiono w nim podstawy na jakich funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna – jako jednostka ochrony przeciwpożarowej oraz jako stowarzyszenie, jej cele, zadania, uprawnienia i obowiązki oraz zasady finansowania  OSP i jej członków, a także zasady, zakres i tryb włączania jednostek OSP do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego.

Rozdział IV natomiast w całości poświęcono organizacji
i funkcjonowaniu Związku OSP RP, jego celom, zadaniom oraz statutowym władzom i organom. Do opracowania rozdziału IV wykorzystano przede wszystkim obowiązującą ustawę o ochronie przeciwpożarowej oraz statut Związku OSP RP – przyjęty na nadzwyczajnym Zjeździe Krajowym Związku
w roku 1999.

 

 

 

Wybrane zagadnienia pracy dyplomowej:

 

ORGANIZACJA  I  ZASADY  FUNKCJONOWANIA  OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH I  ICH  ZWIĄZKU  W  OCHRONIE  PRZECIWPOŻAROWEJ  RP

 

Opracował : Andrzej Osuch

 

 
dodał: dh Piotr J.
 
 

Organizacja

Strona główna
System organizacyjny
Ochrona p.poż.
Zapobieganie pożarom
Działania ratownicze
Jedn. ochrony p.poż.
Funkcjonowanie OSP
OSP jako stowarzyszenie
Cel i zadania
Uprawnienia i obowiązki
Upr. i obowiązki w KSRG
Włączenie do KSRG
Koszty OSP
Akty prawne

 

© 2004 www.osp.oleszyce.org  Wszelkie prawa zastrzeżone.