Ochotnicza Straż Pożarna

w Oleszycach

     www.osp.oleszyce.org

    .:: strona główna  :  kontakt  :  dodaj do ulubionych  :  startuj z nami ::.     


 

Ochotnicza Straż Pożarna

Główna
Aktualności
Patron
Kronika
Historia
Sztandar
Organizacja
Prasa
Zarząd
Członkowie
Statut
MDP
KSRG
Zagrożenia
ZOSP RP
Szkoły
Muzea
Sprzęt
Remiza
LPAD
Przeszkolenie
Zawody
Imprezy
Akcje, interwencje
Osiągnięcia
OSP w gminie
Zarząd gminny OSP
Pliki
Humor
Księga, Forum, Galeria
Ratownictwo medyczne
Poradnik strażaka
Złota rączka
Nasza-klasa
Gry komputerowe
Linki
Kontakt
Aktualizacje
Sponsorzy !!
Redakcja, Nota prawna
 
 

 

  ORGANIZACJA > Podstawy funkcjonowania OSP

 

    Ochotnicze Straże Pożarne w RP funkcjonują w oparciu o:

1. Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej[1],

2.  Ustawę z dnia 7 kwietnia 1989r. - Prawo o stowarzyszeniach[2]

3.  Statut OSP[3], w którym określa się szczegółowe zadania i organizację OSP.

 

 Według ustawy o ochronie przeciwpożarowej Ochotnicza Straż Pożarna jest jednostką ochrony przeciwpożarowej[4], umundurowaną, wyposażoną
w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami[5].

Ochotnicza Straż Pożarna ma obowiązek uczestniczyć, na wezwanie Państwowej Straży Pożarnej w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania[6].

  

 Ochotnicza Straż Pożarna funkcjonuje w oparciu o przepis ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.  W wymienionej ustawie nie ma odrębnych uregulowań dotyczących ochotniczych straży pożarnych, co oznacza, iż są one powoływane i funkcjonują jak wszystkie inne tego rodzaju zrzeszenia w Polsce.

Szczegółowe zadania i organizację ochotniczej straży pożarnej i ich związku określa statut.

Ochotnicza Straż Pożarna może być powołana w miejscowości (tzw. terenowa) lub w zakładzie pracy (zakładowa).

 

Sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych uregulowane są również  w wielu innych aktach prawnych, poza wyżej wymienionymi. Do których należą m.in.:

1.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek
w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów[7].

Terenem własnego działania dla ochotniczej straży pożarnej jest teren gminy,
w której została ona utworzona, a w wypadku jednostki włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego terenem własnego działania jest teren działania właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) PSP[8].

Do działań ratowniczych poza terenem własnego działania PSP wzywa jednostki włączone do odwodów operacyjnych. Liczba oraz rodzaj sil i środków przeznaczonych do udzielenia pomocy PSP jest ustalana pomiędzy komendantem powiatowym (miejskim) PSP, a podmiotem utrzymującym jednostkę OSP[9].

Zestawienie kosztów uczestnictwa jednostki w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania należy do obowiązków podmiotu ponoszącego koszty jej funkcjonowania. Występuje on o ich zwrot do organu PSP, który wezwał jednostkę do udzielenia pomocy, za pośrednictwem właściwego dla miejsca prowadzenia działania ratowniczego komendanta powiatowego (miejskiego) PSP[10].

 

2.        Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego[11].

Rozporządzenie to szczegółowo reguluje sprawy dot.:

-  organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu, województwa i kraju,

-  walki z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi,

-  ratownictwa technicznego, chemicznego ekologicznego i medycznego,

-   organizacji stanowisk kierowania oraz dysponowania sił i środków systemu do działań ratowniczych,

-   kierowania działaniem ratowniczym,

-   prowadzenia dokumentacji zdarzeń oraz funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,

-   organizacji odwodów operacyjnych.

Zagadnienia uregulowane powyższym rozporządzeniem dotyczą jednostek ochotniczych straży pożarnych działających w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

 

3.   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 września 1998 r. w sprawie zakresu, szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego[12].

4.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym[13].

5.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu
i trybu korzystania z praw przez kierującego działaniem ratowniczym[14].

6.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1997 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa
i higieny służby strażaków oraz zakres ich obowiązywania w stosunku do innych osób biorących udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu[15].


 


[1] Dz.U. 91.81.351 z późn. zm.

[2] Dz.U. 2001.75.855 – tekst jednolity

[3] Statut OSP. Zarząd Główny ZOSP RP. Warszawa 1996 r.

[4] Art. 15, ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. 91.81.351 z późn. zm.).

[5] Art. 19, ust. 1a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. – tamże

[6] Art. 23, ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – tamże

[7] Dz.U. 98.94.598,  zm. Dz.U. 2000.56.673

[8] Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów. (Dz.U. 98.94.598,  zm. Dz.U. 00.56.673).

[9] Na podstawie § 3  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów. – tamże

[10] § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie terenu działania jednostek ochrony przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów. -  tamże

[11] Dz.U. 99.111.1311,  zm. Dz.U. 2001.81.877

[12] Dz.U. 98.121.798

[13] Dz.U. 2001.82.895

[14] Dz.U. 92.54.259

[15] Dz.U. 97.145.979

 

 

Wybrane zagadnienia pracy dyplomowej:

 

ORGANIZACJA  I  ZASADY  FUNKCJONOWANIA  OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH I  ICH  ZWIĄZKU  W  OCHRONIE  PRZECIWPOŻAROWEJ  RP

 

Opracował : Andrzej Osuch

 

 
dodał: dh Piotr J.
 
 

Organizacja

Strona główna
System organizacyjny
Ochrona p.poż.
Zapobieganie pożarom
Działania ratownicze
Jedn. ochrony p.poż.
Funkcjonowanie OSP
OSP jako stowarzyszenie
Cel i zadania
Uprawnienia i obowiązki
Upr. i obowiązki w KSRG
Włączenie do KSRG
Koszty OSP
Akty prawne

 

© 2004 www.osp.oleszyce.org  Wszelkie prawa zastrzeżone.