Ochotnicza Straż Pożarna

w Oleszycach

     www.osp.oleszyce.org

    .:: strona główna  :  kontakt  :  dodaj do ulubionych  :  startuj z nami ::.     


 

Ochotnicza Straż Pożarna

Główna
Aktualności
Patron
Kronika
Historia
Sztandar
Organizacja
Prasa
Zarząd
Członkowie
Statut
MDP
KSRG
Zagrożenia
ZOSP RP
Szkoły
Muzea
Sprzęt
Remiza
LPAD
Przeszkolenie
Zawody
Imprezy
Akcje, interwencje
Osiągnięcia
OSP w gminie
Zarząd gminny OSP
Pliki
Humor
Księga, Forum, Galeria
Ratownictwo medyczne
Poradnik strażaka
Złota rączka
Nasza-klasa
Gry komputerowe
Linki
Kontakt
Aktualizacje
Sponsorzy !!
Redakcja, Nota prawna
 
 

 

  ORGANIZACJA > Zapobieganie pożarom

 

    Jednym z zadań ochrony przeciwpożarowej jest zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

 

Pod tym pojęciem rozumie się:

-          zapewnienie koniecznych warunków ochrony technicznej nieruchomościom
i ruchomościom,

-          tworzenie warunków organizacyjnych i formalno – prawnych, zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także przeciwdziałających powstawaniu lub minimalizujących skutki pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.[1]

 

Zastosowane określenie; „zapewnienie koniecznych warunków ochrony technicznej ...”  wynika z treści art. 4 i 6 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, prawa budowlanego, ustawy o lasach oraz przepisów wykonawczych.
W praktyce chodzi o stworzenie rozwiązań architektonicznych, zastosowania odpowiedniego wyposażenia, dostępu do środków ochrony itp..

Natomiast „tworzenie warunków organizacyjnych i formalno-prawnych....” to właściwy system przepisów prawnych i przedsięwzięć organizacyjnych (np. powołanie odpowiednich służb, stworzenie systemu powiadamiania, mobilizacji członków jednostek ratowniczych itp.), mających na celu zapewnienie ochrony ludzi i mienia przed skutkami zagrożeń.[2]

Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.

Powyższe podmioty, a także właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych.[3] Zarówno Kodeks karny[4], jak i Kodeks wykroczeń[5] precyzują rodzaje przestępstw i wykroczeń oraz sankcje przewidziane za ich popełnienie.

 

          Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnych opracowała „Wykaz wykroczeń za które funkcjonariusze PSP upoważnieni są do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego”[6], oparty i stanowiący szczegółowe rozwinięcie treści artykułu 82 § 1 Kodeksu wykroczeń. 

Ujmuje on 86 sytuacji, stanowiących wykroczenie i jest realizowany w toku działań kontrolno-rozpoznawczych PSP.

 

          Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności:

 1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych
i technologicznych,

2)  wyposażyć budynek, obiekt lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze,

3)  zapewnić konserwację i naprawy sprzętu oraz urządzeń określonych w pkt 2, zgodnie z zasadami i wymaganiami gwarantującymi sprawne i niezawodne ich funkcjonowanie,

4)  zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie lub na terenie bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,

5)  przygotować budynek, obiekt lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,

6)  zaznajomić pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,

7)  ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.[7]

Wymagania przeciwpożarowe dotyczące procesów technologicznych powinny być zawarte w instrukcjach technologiczno-ruchowych, a dotyczące obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego – w instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego.

                Zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji oznacza zastosowanie określonych rozwiązań konstrukcyjnych budynku lub obiektu, zainstalowania urządzeń technicznych oraz określenia zasad prowadzenia ewakuacji w określonych warunkach.

 

                Stworzenie warunków do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych oznacza:

-  zapewnienie środków alarmowania straży pożarnych i innych służb,

-   umożliwienie im dojazdu do budynku, obiektu i terenu,

-   udostępnienie dokumentacji dot. warunków budowlanych, procesów technologicznych, planów  ewakuacyjnych itp.

-   wykonanie urządzeń ułatwiających prowadzenie działań (hydranty, baseny przeciwpożarowe, cieki wodne, stałe drabiny pożarowe, tzw. „suche piony” itp.)[8]

Szczegółowe wymagania w zakresie dróg dojazdowych oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego określone zostały w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego lub medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe.[9]

 

          Natomiast podstawowym przepisem ustalającym zasady bezpieczeństwa pożarowego jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.[10]  

          Powyższe rozporządzenie określa:

szczegółowe zasady ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz wyposażania ich w sprzęt, urządzenia przeciwpożarowe i ratownicze, a także               rodzaje budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w których jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa.

 

          Ponadto przepisy szczegółowe określone są również w rozporządzeniach i zarządzeniach innych ministrów dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w zakładach, obiektach i terenach podlegających ich nadzorowi oraz w Polskich Normach.   

          

        Ścisły związek z powyższymi zagadnieniami mają czynności kontrolno-rozpoznawcze.  Prawo do przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych - prawo do nakładania grzywny w drodze postępowania mandatowego  mają uprawnieni strażacy pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej oraz osoby upoważnione przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.[11]

 

       Członkowie ochotniczych straży pożarnych mogą również uczestniczyć w przeglądach przeprowadzanych przez gminy w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.[12]

        Zasady przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych określił Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w rozporządzeniu z dnia
19 stycznia 1998 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania.[13]


 


[1]  Art. 2, ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. 91.81.351 z późn. zm.).

[2]  Bolesław Kurzępa – „Ochrona przeciwpożarowa w przepisach”. Tarnobrzeg 2000 r. – str. 9.

[3] Art. 3, ust 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. 91.81.351 z późn. zm.)

[4]  Dz.U. 97.88.553 z późn. zm.

[5]  Dz. U. 71.12.114 z późn. zm.

[6]  Nr BZ-II-092/4/94. KG PSP Warszawa 1994 r.

[7] Art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. 91.81.351 z późn. zm.).

[8] Edward Gierski - „Podręcznik szkolenia dowódców OSP”. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej. Gdańsk 2001.

[9] Dz.U. 99.7.64.  z dnia 26 stycznia 1999 r.

[10] Dz.U.  92.92.460  z dnia 10 grudnia 1992 r. z późn.zm.  Dz.U.95.102.507.

[11]  Art. 10, ust.1 i art. 11  ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. 91.81.351 z późn. zm.).

[12]  Art. 11a  ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. 91.81.351 z późn. zm.).

[13]  Dz.U. 98.15.69. z dnia 3 lutego 1998 r. z późn. zm. Dz.U. 99.13.121.

 

 

Wybrane zagadnienia pracy dyplomowej:

 

ORGANIZACJA  I  ZASADY  FUNKCJONOWANIA  OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH I  ICH  ZWIĄZKU  W  OCHRONIE  PRZECIWPOŻAROWEJ  RP

 

Opracował : Andrzej Osuch

 

 
dodał: dh Piotr J.
 
 

Organizacja

Strona główna
System organizacyjny
Ochrona p.poż.
Zapobieganie pożarom
Działania ratownicze
Jedn. ochrony p.poż.
Funkcjonowanie OSP
OSP jako stowarzyszenie
Cel i zadania
Uprawnienia i obowiązki
Upr. i obowiązki w KSRG
Włączenie do KSRG
Koszty OSP
Akty prawne

 

© 2004 www.osp.oleszyce.org  Wszelkie prawa zastrzeżone.